Privacyverklaring

Archiefbewerking Daverveld

 

(versie mei 2018)

 

 

De heer M.J.A. Daverveld h.o.d.n. Archiefbewerking Daverveld, gevestigd en kantoorhoudende te (5388 CV) Nistelrode aan de Beekgraaf 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17161718.

 

Inleiding

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik persoonsgegevens. Ik kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via mijn website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens in het kader van mijn dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeer ik u over hoe ik met deze persoonsgegevens omga.

 

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens ik verwerk hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en de naam en functie van contactpersonen;
  • Gegevens over een bedrijf of instantie (naam, rechtsvorm, factuuradres, postcode en plaats);
  • Gegevens over uw activiteiten op mijn website, zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

 

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerk ik de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doe ik dat om uitvoering te kunnen geven aan mijn dienstverlening c.q. ter uitvoering van de aan mij verstrekte opdracht. Uw gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen zoals:

  • Communicatie en informatievoorziening;
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening;
  • De verbetering van mijn diensten/producten;
  • Facturering en incasso van mijn werkzaamheden.

 

Het bovenstaande betekent dat ik uw persoonsgegevens ook kan gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over mijn dienstverlening, als ik daarvan denk dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook dat ik contact met u opneem om feedback te vragen over diensten/producten die door mij zijn verleend/afgeleverd of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Het kan dat ik persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat ik u daar expliciet toestemming voor zal vragen. Mocht u geen e-mailberichten van mij willen ontvangen, dan kunt u dit aangegeven door een e-mail te sturen naar archiefdaverveld@ziggo.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die ik stuur door middel van een afmeldlink.

Tot slot kan ik uw persoonsgegevens gebruiken om de rechten of eigendommen van mijzelf en die van mijn gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kan ik gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zal ik met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard kan het ook zo zijn dat ik uw persoonsgegevens aan derden moet verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Ik zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hyperlinks van derden

De website van Archiefbewerking Daverveld kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Archiefbewerking Daverveld verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Archiefbewerking Daverveld heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyerklaring van toepassing is. Archiefbewerking Daverveld is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

Bewaartermijnen

Ik zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

 

 

Beveiliging

Archiefbewerking Daverveld heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Archiefbewerking Daverveld deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met archiefdaverveld@ziggo.nl.

 

Cookies

Via de website kan Archiefbewerking Daverveld gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

Verwerking binnen de EER

Ik zal de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met mij andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin ik contactmomenten via mijn website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van u heb (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stel ik u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer. Ik streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat ik dit datalek hebben ontdekt of daarover door mijn (sub)verwerkers ben geïnformeerd.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Wijzigingen

De meest recente versie van de privacyverklaring is de van toepassing zijnde versie en is te vinden op mijn website:

http://www.archiefbewerkingdaverveld.nl/.

 

Tot slot

Ik hoop u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van mijn privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe ik omga met persoonsgegevens, dan kunt u contact met mij opnemen via archiefdaverveld@ziggo.nl/ 0412-617412 of een brief sturen naar Archiefbewerking Daverveld, De Beekgraaf 48 te (5388 CV) Nistelrode.

 < Terug naar Homepage